Schrijf je in voor de nieuwbrief

Positief advies Raad voor Cultuur voor Fonds BJP

In het advies dat op 19 mei aan de minister van OCW is uitgebracht, oordeelt de Raad voor Cultuur zeer positief over het Fonds BJP:
‘Het FBJP heeft de afgelopen subsidieperiode vele waardevolle activiteiten ontplooid en heeft daarmee zijn succesvolle beleid weten voort te zetten. Het hanteert heldere richtlijnen en deugdelijke beoordelingscriteria. De website is aantrekkelijk en de marketing is goed. Het fonds werkt bovendien efficiënt en toont flexibiliteit. De raad is daarom van mening dat het fonds de afgelopen jaren een belangwekkende bijdrage heeft geleverd aan de journalistieke vitaliteit in Nederland.’
De raad adviseert het huidige subsidiebedrag van €400.000 per jaar in de periode 2017-2020 te continueren. Vanwege het door de politiek vastgestelde subsidieplafond ziet de raad geen mogelijkheden de door het fonds extra gevraagde € 75.000 per jaar (€ 25.000 voor continuering Nieuwe Journalistiek en €50.000 extra voor projectsubsidies) te honoreren. Wel stelt de raad in zijn inleiding:
‘Over het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten oordeelt de raad met lof. Wanneer het mogelijk mocht blijken instellingen meer subsidie toe te kennen dan het huidige subsidieplafond, dan stelt de raad voor dit fonds, dat met een minimum aan middelen een indrukwekkend aantal projecten begeleidt en draagt, extra te ondersteunen …’
Lees hier het volledige advies over het Fonds BJP.