Schrijf je in voor de nieuwbrief

Journalistiek+


Pilotregeling: Journalistiek+ Call Bereik je publiek

Voor journalisten die voor hun journalistieke onderzoek relevante doelgroepen willen bereiken met gerichte vertel- of publicatievormen, opent het Fonds BJP de call ‘Bereik je publiek’. Heb je ideeën voor bijvoorbeeld publieksavonden, tentoonstellingen, graphic journalism, online multimediale producties of andere creatieve vertel- of publicatievormen om doelgroepen te bereiken? Doe mee met de eerste ronde en dien je aanvraag in vanaf 20 september tot en met 18 oktober.


Waarom een call over bereik?

Journalistiek kan op maatschappelijk niveau veel teweegbrengen. Daarvan zijn verscheidene voorbeelden – ook onder de door het fonds gesteunde projecten. Die effecten kunnen op grote of juist kleine schaal plaatsvinden. Een belangrijke factor daarbij is dat de resultaten van een onderzoek terechtkomen bij het juiste publiek; of dat nu een brede doelgroep of juist een specifieke en kleinere groep is.

Bereik jij met jouw publicatie wel het juiste publiek? Komen je onderzoeksresultaten terecht bij bijvoorbeeld de mensen over wie het onderzoek gaat, bij beleidsmakers die aan de knoppen zitten of bij het grotere publiek om een maatschappelijk gesprek op gang te brengen? Met deze subsidie krijg je de tijd en (financiële) ruimte om de voor jouw journalistieke onderzoek relevante doelgroepen verder te onderzoeken en aan de slag te gaan met publicatie- of vertelvormen die daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen voor wie het bedoeld is.


Wie kunnen een aanvraag indienen?

Om subsidie binnen deze regeling aan te kunnen vragen:

 • Ben je in elk geval twee jaar werkzaam als journalist of werkte je al eerder mee aan (een) grotere journalistieke publicatie(s);
 • Heb je een concreet idee voor een nieuw project en een inhoudelijke onderzoeksvraag die je wilt beantwoorden;
 • Heb je een doelgroep of doelgroepen in je hoofd die je wilt bereiken en weet je waarom dit van belang is;
 • Heeft jouw project een heldere Nederlandse link;
 • Heb je – in het geval je een uitvoeringssubsidie aanvraagt – al een idee over de publicatie- of vertelvorm(en) waarmee je die doelgroep wilt bereiken;
 • Is het praktisch haalbaar voor je om in het eerste kwartaal van 2024 te beginnen met het onderzoek en/of de uitvoering ervan.


Aan wat voor voorbeelden kun je denken?

 • Je doet onderzoek naar een jongerengroep en wilt – naast een verwachte publicatie in de krant – een Youtubeserie ontwikkelen om de resultaten ook met deze doelgroep te delen.
 • Je hebt plannen om onderzoek te doen naar een misstand en wilt met een expositie ook de omwonenden of betrokkenen informeren over de resultaten.
 • Naast een podcast wil je de uitkomsten van je onderzoek ook vertalen naar een publieksavond om de voor jouw project relevante doelgroep(en) te bereiken.
 • Je onderzoekt de gevolgen van een maatschappelijke crisis waarvan de resultaten ook relevant zijn voor mensen in Nederland die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Omdat beeldtaal geen internationale grenzen kent, maak je een journalistieke strip.
 • Je doet journalistiek onderzoek naar de werking van een bepaalde gemeentelijke beleidsregel. Om de relevante beleidsmakers de gevolgen van het beleid te laten ervaren, ontwikkel je een virtual reality experience.

Tip: Belangrijk is dat er een logische link is tussen het journalistieke onderzoek, de doelgroep(en) en de gekozen vertelvorm(en). De journalistieke inhoud is het uitgangspunt voor het kiezen van de doelgroepen en de vertelvorm moet vervolgens aansluiten op de doelgroepen en de inhoud. Onderbouw in je aanvraag je journalistieke keuzes en neem de commissie mee in je overwegingen.

NB: Projecten met meer traditionele vertelvormen, zoals artikelen, (foto)boeken, documentaires en podcasts kunnen ook in de bestaande Regeling Projectsubsidies worden ingediend en maken derhalve minder kans op subsidiëring binnen de regeling Journalistiek+. Mocht je een van deze vormen willen combineren met een andere vertelvorm om een specifieke doelgroep te bereiken, dan is een aanvraag binnen Journalistiek+ meer kansrijk. Leg in dat geval in je aanvraag uit hoe de verschillende vertelvormen elkaar aanvullen. 


Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Er zijn twee trajecten binnen deze call. Bij beide trajecten moet je in elk geval al een journalistiek plan hebben (denk aan een onderzoeksvraag en plan van aanpak). Afhankelijk van hoever je bent met je ideeën voor welke doelgroepen je wilt bereiken en de manier waarop, kun je kiezen voor:

1. Vooronderzoekstraject: €8.000,- excl. overhead 
Heb je een idee voor een journalistiek project en weet je al wie je daarmee zou willen bereiken, maar nog niet precies hoe? Doe een vooronderzoeksaanvraag en ga twee maanden met begeleiding aan de slag. Het traject bestaat naast je eigen onderzoek uit 1-op-1 coaching en twee door het fonds georganiseerde fysieke intervisiebijeenkomsten.

Voor het indienen van een vooronderzoeksaanvraag heb je dus al wél een journalistiek idee én een beeld van welke doelgroep(en) relevant zijn voor je project, maar hoef je nog niet exact te weten hoe je die doelgroep het best bereikt. Juist met een vooronderzoekssubsidie krijg je de kans je doelgroep verder te onderzoeken (Waar bevindt mijn doelgroep zich? Hoe consumeren zij nieuws? etc.) en te onderzoeken welke publicatie- of vertelvorm het meest geschikt is.

2. Uitvoeringstraject: €23.000,- excl. overhead
Weet je al precies wie je wilt bereiken en ook met welke vertelvorm je dat wilt gaan doen? Doe een uitvoeringsaanvraag en ga direct aan de slag. Tijdens dit traject werk je alleen of met een team aan je project en neem je deel aan periodieke intervisiebijeenkomsten met de andere aanvragers binnen deze call.

Voor een uitvoeringsaanvraag dien je – indien van toepassing – al samenwerkingen opgezet te hebben met (journalistieke) organisaties of andere partijen die je helpen bij de uitvoering. Denk aan een museum waar je graag zou willen exposeren, een debatcentrum voor een publieksavond of een organisatie met veel kennis over jouw doelgroep en hoe die te bereiken. Stuur de toezeggingen van deze samenwerkingen ook mee met je aanvraag. Mocht een journalistiek medium betrokken zijn bij je project, dan ontvangen we eventuele intentieverklaringen ook graag.

Welke kosten komen in aanmerking?
Voor een vooronderzoeksaanvraag geldt een maximumbedrag van €8.000,-, voor een uitvoeringsaanvraag is dit maximaal €23.000,- (incl. honorarium en onkosten). Boven op deze maximumbedragen kan een bedrag worden aangevraagd voor eventuele overheadkosten. De bovengrens hiervoor is 15% van het aangevraagde bedrag voor honorarium en onkosten. Meer informatie over de kosten waarvoor je subsidie kunt aanvragen vind je in dit document.

NB: Je hoeft nog geen begroting aan te leveren voor de eerste ronde. Aanvragers die door zijn naar de tweede ronde dienen een begroting te uploaden bij de subsidieaanvraag in het aanvraagportaal. Houd bij het maken van je plannen wel alvast rekening met de maximum aan te vragen bedragen en daarmee de haalbaarheid van je project.


Hoe dien je een aanvraag in?  

De aanvraagprocedure bestaat uit twee rondes. Lees voordat je een aanvraag indient de Leidraad.

Indienen voor de eerste ronde gaat zo:
Stap 1: Download dit bestand en vul de vragen in;
Stap 2: Mail dit bestand samen met de volgende bijlagen naar journalistiekplus@fondsbjp.nl
• Een CV van max. twee pagina’s (geen LinkedIn-profiel);
• Twee relevante voorbeelden van eigen werk;
• Bij een uitvoeringsaanvraag: eventueel samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen.

De tweede ronde bestaat uit:
Stap 1: Een uitgebreidere aanvraag via ons subsidieportaal Engage;
Stap 2: Een begroting van je plan.

Planning
Na de sluiting van de call op 18 oktober worden de ingediende aanvragen voorgelegd aan een eerste commissie. Die commissie kiest circa tien projecten die doorgaan naar de tweede ronde. Half november krijgen alle aanvragers via de mail bericht over de uitkomst. Aanvragers die door zijn naar de tweede ronde doen een uitgebreidere aanvraag en leveren een begroting in via ons subsidieportaal Engage. De indiendeadline is 4 december om 09.00 uur (houd alvast rekening met deze datum). Een tweede commissie kijkt vervolgens naar de ingediende aanvragen en kiest circa vijf projecten. Eind december berichten we de aanvragers over de uitslag.

Conceptaanvraag

Wij kunnen eenmalig meekijken met de aanvraag voor de eerste ronde en feedback geven op je conceptplan. Wil je daarvan gebruikmaken? Mail dan uiterlijk 11 oktober om 12.00 uur (en het liefst eerder) je ingevulde aanvraagformulier met bijlagen naar journalistiekplus@fondsbjp.nl.


Beoordelingscriteria

Binnen de pilot Journalistiek+ wordt gelet op de volgende criteria:

 • Het belang van het onderwerp: Is het onderwerp maatschappelijk relevant en is er een heldere Nederlandse link?
 • Het journalistieke karakter van de aanvraag: Zijn de journalistieke principes en uitgangspunten voldoende geborgd?
 • De kwaliteit van het plan: Is het plan en de werkwijze voor het journalistieke onderzoek doordacht en concreet? Zijn de methodes helder en sluiten die aan bij de onderzoeksvraag?
 • Aansluiting inhoud, doelgroepen en vertelvorm: Zijn de doelgroepen helder en is er een logische koppeling gemaakt tussen de inhoud, doelgroepen en vertelvorm(en)?
 • Vertelvorm: Wordt aannemelijk gemaakt dat de doelgroepen met de beoogde publicatie- of vertelvorm(en) bereikt worden? Is er vertrouwen in het plan van aanpak voor het realiseren van de vertelvorm(en)?
 • Kwaliteitscontrole: Is er sprake van eindredactie? Hoe is publicatie en distributie geregeld?
 • Haalbaarheid & planning: Wordt aannemelijk gemaakt dat het plan praktisch uitvoerbaar is voor de aanvrager? Is extra begeleiding en/of coaching nodig?

NB: Aanvragen voor afgeronde projecten of projecten waaruit al publicaties zijn voortgekomen, komen niet voor subsidie in aanmerking.  


Over Journalistiek+

Regelmatig krijgen we aanvragen binnen die door nieuwe of andere werk- of vertelvormen interessant zijn, maar op dit moment buiten onze regelingen vallen. Daarom biedt het Fonds BJP met de pilot Journalistiek+ aanvullende subsidiemogelijkheden. In 2023 en 2024 zetten we meerdere gerichte calls open met thema’s zoals bereik, onderzoeksmethoden en samenwerkingen. Elke call trappen we af met een workshop over het thema dat centraal staat. Per call wordt een aantal voorstellen geselecteerd. Zij kunnen met intervisie en eventueel coaching aan de slag met de verdere uitwerking van de ideeën.